Akty prawne

Prawo miejscowe:

1. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/288/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnobrzeg

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/288.pdf

2. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/289/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/289.pdf

3. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/290.pdf

4. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/291/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/291.pdf

5. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/292/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/292.pdf

6. . Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/293/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Tarnobrzeg

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/293.pdf

7. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/294/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/294.pdf

8. Uchwała z dnia 30 czerwca 2016 r  Nr XXX/295/2016 Rady Miasta Tarnobrzega
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej

http://www.archiwum.tarnobrzeg.pl/uchwaly/VII/295.pdf

 

Prawo krajowe

Ustawy:

Rozporządzenia:

Pozostałe:

Prawo unijne

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE