Deklaracje i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dnia 30 czerwca 2016 r. Rada Miasta Tarnobrzega podjęła Uchwałę Nr XXX/289/201 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.Stawka została ustalona przez Radę Miasta Tarnobrzega. Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami, to Rada Miasta może zmienić stawkę opłaty.

Na terenie miasta Tarnobrzega opłata za gospodarowanie odpadami jest  obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Stawki opłat za odpady wynoszą:

• 6,00 zł od os/m-c przy selektywnej zbiórce odpadów

• 10,00 zł od os/m-c przy nieselektywnej zbiórce odpadów

Obowiązek złożenia deklaracji i ponoszenia opłaty należy do właściciela nieruchomości zamieszkałej, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne
 i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu , a także inne podmioty władające nieruchomością. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady
w nieruchomościach zamieszkałych. W przypadku budynków wielolokalowych (bloków mieszkalnych) opłata będzie pobierana w czynszu i regulowana przez spółdzielnie mieszkaniowe, wynajętych zarządców, czy zarządy wspólnot.

Właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia deklaracji, której treść Rada Miasta Tarnobrzega przyjęła Uchwałą Nr XXX/294/2016
w dniu 30 czerwca  2016r. Na podstawie danych zawartych w deklaracji tj. ilości zamieszkałych osób oraz przyjętej stawki, stosując przyjętą metodę obliczania wysokości opłaty (ilość mieszkańców * stawka = opłata) będzie można ustalić wysokość opłaty dla danej nieruchomości.

Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości składają w terminie 14 dni od dnia zamieszkania przez pierwszego mieszkańca danej nieruchomości.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. wysokości stawki opłaty uchwalonej przez Radę Miasta, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Deklaracje można otrzymać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub pobrać ją w formie elektronicznej ze strony internetowej www.tarnobrzeg.pl, następnie wydrukować, wypełnić, własnoręcznie podpisać i przesłać lub dostarczyć w inny sposób do Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Deklaracja zostanie sprawdzona przez Urząd Miasta. Jeżeli ktoś jej nie wypełni lub poda nieprawdziwe dane wówczas decyzję o wysokości opłaty wyda Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Na podstawie  uchwały  Nr XXX/290/2016 Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty należy uiszczać bez wezwania raz na miesiąc, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy.

Dopuszcza się możliwość uiszczania opłaty z góry w terminach:

- rocznych (do 31 stycznia),

- półrocznych (do 31 stycznia za I półrocze i do 31 lipca za II półrocze)

- kwartalnych (do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału tj.:31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca, 31 października).

         Jeśli na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez cześć miesiąca, zobowiązany jest do uiszczenia całości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w której dotychczas zamieszkiwał. W nowym miejscu zamieszkania uiszcza opłatę począwszy od kolejnego miesiąca, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji wystawiona będzie decyzja określająca wysokość opłaty. Podstawę naliczenia stanowić będzie liczba osób zameldowanych na danej nieruchomości, zgodnie ewidencją meldunkową i stawka jak za odpady zmieszane tj. 10 zł. W związku z tym korzystniejsze jest złożenie deklaracji, która pozwala na wybranie stawki a w przypadku zamieszkiwania innej liczby mieszkańców niż wynika to z zameldowania złożenie stosownych oświadczeń o zamieszkaniu tych osób w innym miejscu.

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej gmina wyda decyzję określającą wysokość zaległości z tytułu opłaty. Wystawiane także będą upomnienia a w przypadku dalszego uchylania się od płatności sprawy będą kierowane do prowadzenia egzekucji komorniczej.
 W większości przypadków będzie się to wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z kosztami upomnień, odsetek od zaległości, zajęcia rachunku bankowego oraz opłat komorniczych.

Opłatę należy wpłacać gotówką w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega lub przelewem na konto w Banku PeKaO S.A. I O/ Tarnobrzeg

Nr 18 1240 2744 1111 0000 3990 9547 w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz dodając słowo „Odpady”

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel.15822 65 70 wew. 225.