Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Tarnobrzega ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego o pow. 98 m2 znajdującego się w budynku przy Pl. B. Głowackiego 34 w Tarnobrzegu przeznaczonego do wynajęcia na okres 1 roku.

Wywoławcza stawka czynszu płatnego comiesięcznie wynosi 15,00 zł/m2 /słownie: piętnaście złotych 00/100/ netto + 23% podatek VAT w kwocie 3,45 zł – łącznie 18,45 zł/m2 /słownie: osiemnaście złotych 45/100/ brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2017 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 201.

Wadium w formie pieniężnej w wysokości 150,00 zł /słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100/ należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 PeKaO S.A. I O/Tarnobrzeg w terminie do dnia 10 marca 2017 r. lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 14:00. Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek bankowy do dnia 10.03.2017 r.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Mickiewicza 7, pok. Nr 56, tel. 822-65-70 wew. 211.