Pierwszy przetarg na najem terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Prezydent Miasta Tarnobrzega  ogłasza pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na najem na trzy sezony letnie tj. od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. terenów pod sezonowe punkty handlowo-usługowe położonych nad Jeziorem Tarnobrzeskim a w szczególności :

- lokalizacja nr G1 cz. działki  ozn. nr ewid.101/5  o pow. 90 m² / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu   za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne  postąpienie 500 zł.


- lokalizacja nr  G2 cz. działki  ozn. nr ewid.101/5  o pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu  za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne  postąpienie 500 zł.


-lokalizacja nr   G3  cz. działki  ozn. nr ewid.492/1  o pow. 90 m² / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r.,od 01.05.2018r. do30.09.2018r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu za jeden sezon  6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne   postąpienie 500 zł.


-lokalizacja nr  G4 cz. działki  ozn. nr ewid.492/1 o  pow.  90 m² / 10 x 9m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.  Wywoławcza stawka  czynszu najmu  za jeden sezon 6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne  postąpienie 500 zł.


- lokalizacja nr  G5  cz. działek ozn. nr ewid.81,45/5,490/3 o łącznej  pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu  za jeden sezon 7000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne  postąpienie 500 zł.


- lokalizacja nr   G6  cz. działki  ozn. nr ewid.968/5 o pow. 150 m² / 10 x 15 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu za jeden sezon 7.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT -  minimalne postąpienie 500 zł.


-lokalizacja nr  G7  cz. działki  ozn. nr ewid.976/3  o pow. 90 m²  / 10 x 9 m / pod działalność handlowo-usługową, okres najmu od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017r., od 01.05.2018r. do 30.09.2018 r. Wywoławcza stawka  czynszu najmu  za jeden sezon  6.000,00 zł. netto + 23% podatek VAT - minimalne  postąpienie 500 zł.


Czynsze najmu za sezony letnie 2017 r. i 2018 r. płatne będą przed rozpoczęciem sezonu.
Waloryzacja stawki czynszu najmu za sezon letni począwszy od 2017 r. dokonana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok  poprzedni opublikowany przez GUS

UWAGI    DOTYCZĄCE   PRZETARGU                                                                                
Przetarg odbędzie się w dniu 11.04.2016r. /poniedziałek / w Urzędzie Miasta Tarnobrzega w Tarnobrzegu   ul. Kościuszki 32 sala nr 201 godz. 12:00 na lokalizacje nr  od G1- do G7 Wadium w formie pieniężnej wysokości  po 2000 zł  za jedną lokalizację (słownie: dwa tysiące złotych ) należy   wpłacić   na   konto   Urzędu    Miasta  Tarnobrzega nr 18124027441111000039909547 Pekao  S.A. I  O/Tarnobrzeg lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 do godz.14 -tej. Za datę  wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na ww. rachunek do dnia 07.04.2016 r.  

Osoby, które będą zainteresowane lokalizacją kilku punktów, powinny dokonać wpłaty wadium na każdy z nich oddzielnie bez określenia nr  lokalizacji. Dowód wniesienia  wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału, osoby, które posiadają zadłużenie  wobec Gminy Tarnobrzeg. Osoby, które dokonają wpłaty zadłużenia nie  później niż 3 dni przed przetargiem na konto Urzędu Miasta Tarnobrzega  lub w kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7 mogą uczestniczyć w przetargu.   Za datę wpłacenia  należności uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek  nr 18124027441111000039909547 Pekao  S.A. I  O/Tarnobrzeg.  Umowa najmu zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Lokalizacje punktów handlowo-usługowych dostępne są  na stronie www.tarnobrzeg.eobip.pl                                                                                                            

Wszelkie zgody i warunki dotyczące lokalizacji punktów handlowo- usługowych, uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie.
Warunki najmu:


1.Najem obejmuje okres określony od 01.05.2016 r. do 30.09.2016 r., od 01.05.2017 r. do 30.09.2017 r., od 01.05.2018 r. do 30.09.2018 r.

2.Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość wyłączenia prowadzenia działalności usługowej w sezonie 2016,2017 i 2018 (max. do 6 dni) w danym roku na imprezy organizowane lub współorganizowane przez Prezydenta Miasta.

3.Czynsz najmu za sezon letni 2016 r. płatny jednorazowo  przed podpisaniem umowy.

4.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu w pierwszym sezonie 2016 r.  Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika który przetarg wygrał od zawarcia umowy. Osobom, które nie wygrały przetargu  wpłacone wadium podlega zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż w terminie trzech dni od jego rozstrzygnięcia.      

Uczestnicy przetargu zobowiązani są zapoznać się z regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu, przed przystąpieniem do przetargu i złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią powyższego projektu.

Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami  Tel. 0 15-822-65-70 wew. 218,210 Urzędu Miasta Tarnobrzega ul. Mickiewicza 7  Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. Ogłoszenie, regulamin przetargu, projekt umowy, oświadczenie oferenta dostępne są w Internecie pod adresem: www.tarnobrzeg.eobip.pl  oraz w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzega  ul. Mickiewicza 7 stanowisko nr 4.