Rozpoczęto konsultacje w sprawie rewitalizacji miasta

27 lipca w Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne, związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tarnobrzega na lata 2016-23. W spotkaniu, które zostało zorganizowane przez prezydenta miasta, przy współudziale firmy odpowiedzialnej za opracowanie dokumentacji - Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, uczestniczyli m.in. członkowie Zespołu ds. Rewitalizacji oraz zaproszeni przedstawiciele: wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta.

Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony kompleksowo, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej przestrzeni i społeczności oraz gospodarki. Podstawą wszystkich działań rewitalizacyjnych jest odpowiedź na problemy społeczne mieszkańców zidentyfikowanego obszaru. Wszelkie planowane działania mają za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy. Mają też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy, jak również jej otoczenia.

Program rewitalizacji umożliwi ubieganie się o środki z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa na współfinansowanie działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych, gospodarczych lub infrastrukturalnych występujących na wyznaczonym obszarze zdegradowanym i rewitalizowanym m.in.: działań na rzecz aktywizacji zawodowej, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz rewitalizacji fizycznej i gospodarczej.

O dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć będą mogły występować różne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, samorządy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe czy przedsiębiorcy. Przykładem działań rewitalizacyjnych mogą być projekty związane z aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparciem wejścia lub powrotem na rynek pracy, rozwojem przedsiębiorczości, poprawą efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz mieszkalnych, promocją działań dotyczących kultury, środowiska naturalnego i ochrony terenów zielonych. Podstawowym kryterium dla projektów rewitalizacyjnych, warunkującym możliwość złożenia wniosku o ich dofinansowanie, jest ich wynikanie z obowiązującego programu rewitalizacji, uchwalonego przez radę gminy.

Podczas spotkania zapoznano uczestników z tematyką rewitalizacji oraz wynikami przeprowadzonej diagnozy gminy w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym i technicznym. Na podstawie wyników diagnozy zdefiniowano wstępny obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizowany.
Kolejne warsztaty planowane są w sierpniu.

RMF