Rozpoczynamy konsultacje w sparwie programu rewitalizacji miasta

Prezydent Miasta Tarnobrzega zawiadamia, że zakończono prace nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszam do składania uwag w ramach konsultacji społecznych w/w Programu.

Termin konsultacji społecznych: 25.11.2016 r. – 16.12.2016 r.
Czas trwania: 21 dni
Forma konsultacji: Zbieranie uwag, opinii i propozycji przez  Formularz Konsultacyjny.

Projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Tarnobrzega na lata 2016-2023” wraz z Formularzem Konsultacyjnym dostępne są od dnia 25 listopada 2016 roku na stronie internetowej www.tarnobrzeg.pl w zakładce  Rewitalizacja.

Z treścią dokumentu można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Tarnobrzega – Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych , pok. 41 i 42, od poniedziałku do piątku w godzinach od  7.30 do 15.30.

Wypełniony formularz można składać w następujący sposób:
• osobiście lub listownie na adres: Prezydent Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg,
• drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji  elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: fundusze@um.tarnobrzeg.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Tarnobrzega.

Nie będą rozpatrywane:
• opinie i wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie,
• dokumenty niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Tarnobrzegu www.tarnobrzeg.pl. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tarnobrzega oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tarnobrzega.

Info: UM w Tarnobrzegu