Zawiadamiamy o XXXIX zwyczajnej sesji Rady Miasta Tarnobrzega

Zawiadamiamy Mieszkańców Miasta Tarnobrzega, że w dniu 23 lutego 2017 r. /czwartek/ o godz. 13:00 w sali kameralnej Tarnobrzeskiego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 2, odbędzie się XXXIX zwyczajna sesja Rady Miasta Tarnobrzega.

Porządek obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych między sesjami.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z prac pomiędzy sesjami.
6. Ochrona zabytków i miejsc pamięci w mieście.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tarnobrzeg na lata 2017-2021”,
2) zmian w budżecie na 2017 rok,
3) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody na terenie Gminy Tarnobrzeg,
4) sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w drodze dojazdowej, położonych w Tarnobrzegu obręb Mokrzyszów,
5) zmian w budżecie na 2017 rok,
6) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tarnobrzega,
7) zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
8) określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym na rok 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
9) ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenie dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg,
10) ustalenia kryteriów wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do spełnienia tych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg,
11) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
12) przyjęcia apelu dotyczącego przywrócenia działalności Rejonu Energetycznego z siedzibą w Tarnobrzegu.

8. Sprawy bieżące.
9. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
11. Oświadczenia radnych
12. Zamknięcie sesji.