Uchwała nr V/57/2011 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Kliknij tutaj

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY


Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

 

Formularze

1. Rejestracja stowarzyszenia/fundacji w KRS


2. Rejestracja zmian w stowarzyszeniu/fundacji w KRS


3. Rejestracja organizacji pożytku publicznego (OPP)
a) Organizacje, które są już zarejestrowane w KRS, składają następujące formularze:

b) Organizacje, które nie miały obowiązku rejestracji w KRS (np. parafie, UKS itp.), składają następujące formularze:

4. Rejestracja terenowej jednostki organizacyjnej (oddział, koło) stowarzyszenia/fundacji

5. Rejestracja działalności gospodarczej – jeżeli już jesteśmy wpisani do KRS

6. Rozwiązanie stowarzyszenia/fundacji

 

Rejestracja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej oraz uczniowskich klubów sportowych

 

Od czego zacząć?
Złożyć wniosek w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Tarnobrzeg przy ul. Mickiewicza 7 (załącznik nr 1).

Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?
Decyzja o wpisie, zmianach w ewidencji i wykreśleniu - 10 zł.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy – Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  (tel. centrali 15 822 65 70 w. 264).

Jak długo czeka się na załatwienie spraw?
Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku i wymaganych załączników.

W jaki sposób odebrać decyzję?
decyzja może być przesłana na wskazany adres przez wnioskodawcę, składając dokumenty można w BOI zastrzec odbiór osobisty – w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru.

Przepisy prawne obowiązujące przy wydawaniu decyzji:
- Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 1 (Dz. U. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia  07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 Nr 79 poz.855 z późn. zm.)

O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?
- o skompletowaniu wszystkich dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1,
- o wniesieniu opłaty skarbowej - 10 zł.

Co przysługuje wnioskodawcy?
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Urząd Miasta Tarnobrzeg czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Wpłaty można uiszczać: w kasie  Urzędu Miasta Tarnobrzeg znajdującej się w budynku Urzędu przy ul. Mickiewicza 7, w godzinach 7:30 – 15:30 na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tarnobrzeg PKO S.A. I o/Tarnobrzeg nr 18124027441111000039909547

Wzór wniosku – załącznik nr 1.